Novosti

Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara 26. iuna 2015. godine


Obelodanjivanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2011.


Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2011.godini


Izmene Pravilnika o sistematizaciji 17.05.2013.


Izmene Pravilnika o sistematizaciji 17.05.2013.


Izmene Pravilnika o sistematizaciji 24.12.2012.


Izmene Pravilnika o sistematizaciji 18.12.2012.


Pravilnik o sistematizaciji 22.09.2011.


Pravilnik o sistematizaciji 29.08.2008.


Pravilnik o sistematizaciji 02.03.2001.


Odluka o izboru Komisije


Odluka o izboru Predsednika


Odluka o smanjenju kapitala


Odluka usvajanje zapisnika


Zapisnik Skupstina Futurum Septembar 14.


Poziv za Skupstinu 22.09.2014. godine


Odluka o izboru predsednika redovne skupštine


Odluka o imenovanju komisije za glasanje


Odluka o usvajanju zapisnika


Verifikovanje odluke direktora


Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja


Odluka o izboru revizora društva


Zapisnik 20. jun 2014. godine


Godišnji izveštaj za 2013 MINEL- dopuna


Poziv na skupstinu 2014 – FUTURUM


Godišnji dokument o objavljenim informacijama


Godišnji izveštaj za 2013 – FUTURUM


Obaveštenje o promenjenom broju akcija sa pravom glasa – MNEL


Odluke redovne skupštine od 27.06.2013 godine


Zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara od 27.06.2013


Izveštaj o bitnom dogadaju – redovna sednica skupštine akcionara od 27.06.2013


Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija na dan 07.06.2013.


Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija na dan 31.05.2013.


Obaveštenje o promenjenom broju akcija sa pravom glasa 31.05.2013.


Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara


Godišnji dokument o objavljenim informacijama


Obaveštenje izdavaoca o znacajnom ucešcu 5 %


Obaveštenje izdavaoca o znacajnom ucešcu 10 %


Obaveštenje izdavaoca o znacajnom ucešcu 15 %


Obavestenje o promenjenom broju akcija sa pravom glasa


Godisnji izvestaj za 2012. godinu MINEL ELVO


Usvojene odluke i rezultati glasanja – vanredna Skupština akcionara Minel ELVO 30.mart 2013.godine


Obaveštenje akcionarima o nacinu utvrdivanja cene akcija sa podacima o vrednosti akcija


Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 30.03.2013. godine


Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara za 30.mart 2013.godine, u 10:00h


Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara održane 25. jun 2012 u 10:00h


Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara za 25. jun 2012 u 10:00h


Obrazac obaveštenja o posedodavanju akcija s pravom glasa